Nog altijd leven er veel vragen, over wat het verloop van de corona-epidemie de komende tijd gaat betekenen voor Nederland, en daarmee ook voor de culturele en creatieve sector.

In het belang van de volksgezondheid zijn ingrijpende maatregelen getroffen, die grote effecten hebben op de culturele en creatieve sector en de werkenden in de sector. Voorstellingen en concerten worden afgelast, bioscopen en musea gesloten. Dit is zowel voor de sector als voor het publiek, een groot gemis. Juist nu, in tijden waarin de troost en afleiding die kunst en cultuur aan velen biedt, zo hard nodig is. 

De gevolgen van COVID-19 worden in de gehele culturele en creatieve sector gevoeld en er leven brede zorgen. Desondanks zien we online veel creatieve oplossingen verschijnen om het publiek toch te blijven bedienen met kunst en cultuur. Dat is geweldig om te zien en een compliment aan iedereen die in beide sectoren werkzaam is. 

Corona-cultuurbulletin

Met deze mail willen wij u de komende tijd informeren over actuele ontwikkelingen – bijvoorbeeld over verdere maatregelen die specifiek voor de cultuursector en creatieve sector worden getroffen. U kunt deze mail vervolgens ook gebruiken om uw achterban te informeren. Daarbij kunt u uiteraard ook verwijzen naar de Veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor de culturele en creatieve sector op de site van de Rijksoverheid.

 

In deze eerste mail vindt u informatie over:

  • Stand van zaken steunpakket en sectorspecifieke maatregelen
  • Coulance maatregelen voor BIS-instellingen en BIS-aanvragers

 

Stand van zaken steunpakket en sectorspecifieke maatregelen

Afgelopen week voerde minister Van Engelshoven verschillende overleggen met vertegenwoordigers van de cultuursector en de creatieve industrie over de impact van het Coronavirus op die sectoren en de gevolgen voor mensen die werken in de culturele en creatieve sector.

Het kabinet heeft voor alle ZZP-ers en voor alle ondernemers in Nederland een stevig pakket aan generieke financiële maatregelen voor banen en economie genomen. Dit pakket is ook toegankelijk voor werkenden in de culturele en creatieve sector. 

Naast dit pakket aan generieke maatregelen treft het ministerie een aantal specifieke maatregelen voor BIS-instellingen (zie coulance maatregelen) en de instellingen die ondersteund worden door de publieke cultuurfondsen. 

Daarnaast zijn wij met de betrokken partijen in gesprek of er naast bovengenoemde maatregelen nog andere acties nodig zijn. We maken daarbij een onderscheid in korte-, middellange- en lange termijn. 

Maatregelen voor de korte termijn bespreekt minister Van Engelshoven begin volgende week met de betrokken cultuurpartners. Daarbij schuiven de volgende vertegenwoordigers aan:

  • Namens de sector: Jan Zoet en Marianne Versteegh.
  • Namens de rijkscultuurfondsen: Tiziano Perez
  • Namens de gemeenten: Touria Meliani (wethouder cultuur Amsterdam) en Sjoerd Feitsma (wethouder cultuur Leeuwarden)
  • Namens de provincies: Michiel Rijsberman (gedeputeerde cultuur namens IPO). 

Coulance maatregelen voor BIS-instellingen en BIS-aanvragers

Hieronder treft u de maatregelen aan voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet. De laatste maatregel is ook relevant voor aanvragers voor subsidie binnen de culturele basisinfrastructuur 2021-2024. 

  1. Prestatie-eisen en subsidievaststelling

Wij kunnen ons voorstellen dat u als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 niet kunt voldoen aan de aan uw subsidie verbonden prestatie-eisen. Dit heeft geen consequenties voor de hoogte van uw subsidie. Bij vaststelling wordt subsidie niet teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van maatregelen rond COVID-19. 

  1. Inzetten opgebouwde reserves

Vanaf 2019 zijn voor BIS-instellingen de voorschriften over het bestemmingsfonds OCW afgeschaft. Instellingen die subsidie ontvangen binnen de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 mogen de met subsidie opgebouwde reserves inzetten om aan hun lopende financiële verplichtingen te voldoen. Zij hoeven daardoor geen bestemmingsfonds OCW meer aan te houden. De reserves die zij daarin al hadden opgebouwd evenals toekomstige positieve resultaten mogen naar de algemene reserve en zijn vanuit daar vrij inzetbaar voor de kernactiviteiten van de instelling. 

  1. Bevoorschotting subsidie 2020

De maatregelen die door het kabinet zijn getroffen in de strijd tegen COVID-19, kunnen culturele instellingen in liquiditeitsproblemen brengen. Om de impact daarvan op korte termijn te verminderen, wil de minister van OCW de bevoorschotting van de BIS-subsidies vervroegen. Dit geldt tevens voor de subsidies die musea op basis van de Erfgoedwet ontvangen voor huisvesting en beheer en onderhoud van collecties.

Concreet betekent dit dat de voorschotten die instellingen begin juli 2020 zouden ontvangen, in de loop van april al zullen worden uitbetaald. We verzoeken u, als u NIET wilt dat de bevoorschotting wordt vervroegd, dit uiterlijk dinsdag 24 maart te melden met een e-mail aan info@cultuursubsidie.nl 

  1. De voorschriften voor het indienen van de jaarverantwoording 2019 worden versoepeld

In de huidige situatie is het voor veel instellingen lastig om te voldoen aan het tijdig (vóór 1 april 2020) indienen van de jaarverantwoordingsstukken over 2019. 

A) Daarom heeft OCW besloten om de deadline voor indiening van de jaarverantwoordingsstukken over 2019 te verzetten naar 1 juni 2020. Dit geldt voor instellingen die in de periode 2017-2020 meerjarige subsidie ontvangen binnen de culturele infrastructuur. Deze nieuwe deadline geldt ook voor de indiening van stukken voor de Erfgoedwetsubsidie én eventuele projectsubsidies die u via de jaarverantwoording over 2019 had willen laten verantwoorden. 

B) Bij de indiening van de jaarverantwoording over 2019 wordt geen toepassing gegeven aan de Beleidsregel verlaging cultuursubsidies. Dat wil zeggen dat subsidie niet wordt verlaagd, wanneer de jaarverantwoording om goede redenen later dan 1 juni wordt ingediend. 

C) Alle instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor BIS-subsidie 2021-2024 worden vrijgesteld om in het kader van hun aanvraag de jaarcijfers 2019 na te zenden. Voor wat betreft de financiële basis van de aanvragers zal de Raad voor Cultuur zich bij zijn advisering voor 2021-2024 dus baseren op de gegevens uit 2017 en 2018. 

Overig

Wij proberen alle informatie zoveel mogelijk te bundelen en beschikbaar te stellen via Q&A’s op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur en op www.cultuursubsidie.nl. Deze worden continu geactualiseerd met informatie voor zowel het brede publiek, als het culturele veld. 

De aanpak van deze crisis vraagt ook van het ministerie van OCW op dit moment veel inzet en soms ook improvisatie bij het vinden van oplossingen. Schroom daarom niet om ons te benaderen bij vragen, of voor feedback. Dat kan via de bekende contactpersonen en kanalen.

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap