Jun 13

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners Lees meer

Jun 13

Scholingsaftrek wordt subsidie

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie Lees meer

Jun 13

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en Lees meer

Jun 13

Datum einde arbeidscontract

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij Lees meer

Jun 13

Belastingdienst en AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Lees meer

 

Toepassing terbeschikkingstellingsregeling

Bron: Hof Amsterdam | jurisprudentie | ECLINLGHAMS20191501, 17/00351 | 13-06-2019

De terbeschikkingstellingsregeling is van toepassing wanneer iemand vermogensbestanddelen, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking stelt aan de onderneming van een met hem verbonden persoon. Volgens de parlementaire geschiedenis is bij een algehele gemeenschap van goederen het ter beschikking stellen van vermogen tussen de echtgenoten zonder betekenis. Indien een gezamenlijk vermogensbestanddeel wordt aangewend voor een onderneming van een van de echtgenoten, zijn daarop de normale regels van vermogensetikettering van toepassing. Bij andere vormen van huwelijksvermogensrecht kan het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen tussen echtgenoten leiden tot resultaat uit overige werkzaamheden.

In de situatie van twee buiten gemeenschap van goederen gehuwde personen was volgens Hof Amsterdam sprake van terbeschikkingstelling van vermogen. De echtgenoten waren ieder voor de helft eigenaar van een woon-winkelpand. Het winkelgedeelte werd door de vrouw voor haar onderneming gebruikt. Naar het oordeel van het hof stelde de man zijn aandeel in het winkelgedeelte aan de onderneming van zijn vrouw. Volgens het hof blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de terbeschikkingstellingsregeling alleen niet van toepassing is als een vermogensbestanddeel behoort tot een algehele of beperkte huwelijksgoederengemeenschap. Op andere vormen van gemeenschappelijke eigendom is de regeling wel van toepassing.

In de door het hof berechte casus had bij de staking van de onderneming van de echtgenote een gezamenlijke waardering van het winkelpand plaatsgevonden. Deze waardering gold ook als uitgangspunt voor de afrekening bij het einde van de terbeschikkingstelling. Het aandeel van de man in het verschil tussen de getaxeerde waarde en de waarde van het winkelpand ten tijde van de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 werd betrokken in de belastingheffing in box 1 van de inkomstenbelasting.