Samenstellen van de jaarrekening

U kunt bij ons terecht voor een samenstellingsopdracht. Een samenstellingsverklaring geeft een beperkte mate van zekerheid dat de jaarrekening geen fouten van materieel belang bevat. Ook verzorgen wij voor u de publicatiestukken die u eens per jaar moet indienen bij de Kamer van Koophandel. Plus de concept notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Een samenstellingsopdracht houdt in dat wij, op basis van gegevens die door u worden verstrekt, een jaarrekening met de daarbij behorende overige gegevens zullen samenstellen die voldoen aan de geldende wettelijke eisen (zoals opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). De werkzaamheden worden verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten.