Beoordelen van de jaarrekening

U kunt ons vragen om uw jaarrekening te beoordelen. Dit houdt in dat wij beoordelen of de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat en of de hieraan toe te voegen overige gegevens voldoen aan geldende wettelijke bepalingen. Een beoordelingsverklaring geeft een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening geen fouten van materieel bevat.

Bij een beoordeling hoort ook het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren van cijferanalyses. Ook beoordelen wij de grondslagen van de financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van de belangrijke schattingen die u als directie van de vennootschap heeft gemaakt. Tot slot ontvangt u een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.